افتتاح نخستین نمایشگاه بین المللی اقتصاد و سرمایه گذاری گردشگری