برگزاری مسابقه دارت در هتل شایگان

برگزاری مسابقه دارت در هتل شایگان

ر راستای افزایش انگیزه و شادابی کارکنان اولین دوره از مسابقات همگانی با مسابقه دارت 🎯 و در غالب ۱۶ تیم سه نفره از کارکنان و مدیران هتل برگزار گردید.
‌‌‌‌‌ در پایان چهار تیم ( رستوران الف ، آشپزخانه ب ، حسابداری و انبار مرکزی) به مرحله نیمه نهایی راه یافتند که در روز شنبه ۱۴ مهرماه به مصاف هم خواهند رفت تا قهرمان اولین دوره مشخص گردد.

مرحله نیمه نهایی و نهایی مسابقه دارت بین کارکنان برگزار شد و پس از رقابت های خیلی نزدیک سرانجام تیم رستوران قهرمان شد