برگزاری دوره ویژه ایمنی برای نمایندگان ایمنی و امنیت واحد ها